ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

statistical data

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางข้อมูลสถิติ.pdf