กลุ่มกฏหมายและคดี

Law and Litigation Group


นายทิวากร  ดวงเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

กิจกรรม

การสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ 2566 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย 

การอบรม โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล