นโยบายและพันธกิจ

Policy and Mission

นโยบายกลุ่มกฎหมายและคดี

1) การดำเนินการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และคดีความต่างๆด้วยความเป็นธรรม

2) มุ่งมั่น พัฒนา เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม อันดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


พันธกิจกลุ่มกฎหมายและคดี

1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2) เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการดำเนินงาน

3) ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีความต่างๆ

4) บริหารและดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน ตลอดจนการอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา