บุคลากร

Personel

นางสาวชุติมา ธีรศิลป

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ : 0 4281 3112 - 4 (ต่อ 2170)

นางสาวเสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด (ธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ : 0 4281 3112 - 4 (ต่อ 2170)