พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับ 2

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2.pdf