พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


พรบ.-สภาครู.pdf