พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ฉบับ 1

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546-ฉ1.pdf