พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 

ฉบับ 2

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551.ฉ.2.PDF