กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา 2552.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
10 ก.ค. 2562 21:37 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 21:36 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง ข้อมูลสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 01:17 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
10 ก.ค. 2562 01:16 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
10 ก.ค. 2562 01:14 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการป้องกันการรับสินบน
10 ก.ค. 2562 01:13 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน
9 ก.ค. 2562 23:36 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
9 ก.ค. 2562 23:33 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
9 ก.ค. 2562 02:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข รวมกฎหมายน่ารู้
9 ก.ค. 2562 02:57 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบายกลุ่ม : policy
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบายกลุ่ม : policy
9 ก.ค. 2562 02:34 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข โครงสร้าง : structer
9 ก.ค. 2562 02:34 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข โครงสร้าง : structer
9 ก.ค. 2562 02:31 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข โครงสร้าง : structer
9 ก.ค. 2562 02:27 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี"
9 ก.ค. 2562 02:23 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
9 ก.ค. 2562 02:21 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต