กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 20:25 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข โครงสร้าง : structer
13 ก.ค. 2563 20:25 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ โครงสร้างกลุ่มกฎหมายและคดี 2563.jpg กับ โครงสร้าง : structer
13 ก.ค. 2563 03:24 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
13 ก.ค. 2563 02:47 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ข้อมูลเชิงสถิติกฎหมาย.pdf กับ "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี"
13 ก.ค. 2563 02:47 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี"
13 ก.ค. 2563 01:39 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ ดร.สถิตคุณ บุญเรือน (1) (1).pdf กับ โครงสร้าง : structer
13 ก.ค. 2563 01:39 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือ ดร.สถิตคุณ บุญเรือน (1).pdf จาก โครงสร้าง : structer
13 ก.ค. 2563 01:38 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือ นางวณิชยา วังคีรี.pdf จาก โครงสร้าง : structer
5 พ.ย. 2562 20:11 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข เอกสารบรรยายให้ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลย 1
5 พ.ย. 2562 20:09 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง เอกสารบรรยายให้ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลย 1
5 พ.ย. 2562 20:07 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ pic_Segment01_wereRZCD.jpg จาก ddd
5 พ.ย. 2562 20:07 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 ลบ ddd
22 ก.ค. 2562 19:42 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
11 ก.ค. 2562 21:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี"
11 ก.ค. 2562 20:24 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ นางวณิชยา วังคีรี.pdf กับ โครงสร้าง : structer
11 ก.ค. 2562 20:23 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ ดร.สถิตคุณ บุญเรือน (1).pdf กับ โครงสร้าง : structer
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาฯ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ระเบียบข้าราการครู.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.พื้นที่นวัตกรรม.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิด.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:59 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า