กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ค. 2562 19:42 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
11 ก.ค. 2562 21:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข "ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี"
11 ก.ค. 2562 20:24 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ นางวณิชยา วังคีรี.pdf กับ โครงสร้าง : structer
11 ก.ค. 2562 20:23 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ ดร.สถิตคุณ บุญเรือน (1).pdf กับ โครงสร้าง : structer
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาฯ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ระเบียบข้าราการครู.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.พื้นที่นวัตกรรม.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิด.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 20:00 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:59 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:59 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ กฎหมายการศึกษา.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf จาก รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf จาก รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:58 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf จาก รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:30 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา 2552.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้
11 ก.ค. 2562 19:29 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547.pdf กับ รวมกฎหมายน่ารู้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า