ภาระหน้าที่ : mission

ภารกิจของกลุ่มกฎหมายและคดี


(๑) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

(๒) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(๓) ดำเนินการสอบสวนเเกี่ยวกับวินับและตรวจพิจารณาวินัย

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดททางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา

และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

(๘) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(๙) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อ

พัฒนางาน กฎหมายและงานคดีของรัฐ

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Comments